Blog

Vánoční...

ZAMYŠLENÍ

20. 12. 2022
Znáte tuto vánoční pochoutku? Bílá vosí hnízda.

Dovnitř patří hořký krém, jen ze smetany, kakaa a mascarpone. Dalo by se říct, že sám o sobě není ten krém vůbec dobrý. Ale v kombinaci se slaďoučkým kokosovým úlem a piškotem vytváří dohromady dokonalý chuťový zážitek.


Možná je to jen o úhlu pohledu. Možná není nic objektivně "dobré", nebo "špatné". A možná, že s lidmi je to podobné... Stačí se dívat tím správným směrem a především neodsuzovat. Protože je vždy možné, že nám unikají okolnosti, které hrají důležitou roli.

------------------------------------------

Krásné Vánoce všem přeje Speckař.cz ‍=)


Víte, že MiND děti bývají přecitlivělé na různé podněty?
Víte, že MiND děti bývají přecitlivělé na různé podněty?

Mimořádně nadaní

ZAJÍMAVOST

13. 12. 2022

MiND dítě (Mentally-intelligent Neuro-Divergent) = mimořádně nadané dítě

Z anglického označení (zejm. neuro-divergent) je více zřejmé, že mimořádně nadaní jedinci nejsou jako ostatní, ale fungují trochu odlišně . Mezi jednu z těchto odlišností patří právě i hypersenzitivita - tj. přecitlivělost.

Ať už jde o vjemy sluchové, zrakové nebo třeba haptické, MiND děti tím mohou čelit výraznému psychickému vypětí, kterého si okolí nemusí vůbec všimnout. Ve stejném duchu přicházejí také situace, kdy si dítě se stresem neví rady a zareaguje silně nepatřičně, ačkoli se mu v dané chvíli "objektivně" nic neděje.

O jaké rušivé podněty se může jednat?

 • Škála je široká a značně individuální. Někomu může vadit například tikot hodin. Jiného může "nesnesitelně kousat" svetr. A někdo třeba věnuje veškerou pozornost problikávající zářivce ve třídě. A jinému vadí to všechno, a ještě mnohem víc.

-> Zaměření pozornosti je ihned následováno zvyšujícím se vnitřním napětím -> -> MiND dítě proto potřebuje přátelské prostředí, které namísto výsměchu dítě podpoří a bude respektovat i s jeho specifiky. 

Přecitlivělost většinou přetrvává do dospělosti, ale se zdravým vývojem se MiND jedinec postupně učí stresové situace lépe zvládat.

A že vám to celé nějak připomíná poruchu autistického spektra? Ano, mnozí jedinci s vysokým IQ jsou opravdu zároveň i na spektru. Možná některé takové znáte, například z historie?

Osoba se zdravotním postižením

INFORMACE

6. 12. 2022

Cituji: "Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra."

Formy průkazu osoby se zdravotním postižením jsou:

 • TP - pro osobu se středně těžkým funkčním postižením v pohybu nebo orientaci
 • ZTP - pro osobu s těžkým funkčním postižením v pohybu nebo orientaci
 • ZTP/P - pro osobu se zvlášť těžkým a úplným postižením v pohybu nebo orientaci, s potřebou průvodce

Do všech skupin je zahrnuta také různě závažná porucha autistického spektra.

Průkaz TP můžou dostat například lidé důchodového věku, kterým už pohyb činí potíže. Opravňuje k přednostnímu vyřízení záležitostí nebo k sezení v MHD na vyhrazených místech.

Průkaz ZTP může mít například osoba slabozraká nebo s lehkým mentálním postižením. Kromě přednosti ve vyřizování i sezení většinou tyto osoby cestují bezplatně nebo s 75% slevou, sleva se často aplikuje i na různé vstupy.

Průkaz ZTP/P může mít například osoba prakticky či úplně nevidomá, nebo osoba na vozíku. Kromě výhod průkazu ZTP umožňuje tento průkaz cestu nebo vstup zdarma také pro průvodce ("P"), případně pro vodicího psa (ten vykonává roli průvodce).

(zdroj www.mpsv.cz)

Víte, kdo má nárok na průkaz ZTP a ZTP/P?
Víte, kdo má nárok na průkaz ZTP a ZTP/P?
Víte, že dyskalkulie zahrnuje až 6 různých typů?
Víte, že dyskalkulie zahrnuje až 6 různých typů?

Dyskalkulie

INFORMACE

29. 11. 2022

Dyskalkulie patří mezi specifické poruchy učení, které se vyznačují obtížemi v matematice. Podle konkrétních projevů ji můžeme dělit na různé typy, např. podle L. Košče.

Dyskalkulie tedy může být (popis zkrácen, pro více info doporučuji obsáhlejší zdroje):

 • praktognostická - Obtíže již při manipulaci s konkrétními předměty (výrazy více-méně, řazení prvků za sebe, třídění dle tvaru nebo barvy...).
 • verbální - Pro dítě je velmi obtížné představit si pod tím, co slyší nebo co samo říká, konkrétní číslo nebo matematickou operaci.
 • lexická - Může souviset s dyslexií, obtíže v přečtení správného čísla (zaměňuje tvarově podobné číslice jako např. 6 a 9, u větších čísel některou číslici vynechá aj.) nebo matematického znaménka.
 • grafická - Může souviset s dysgrafií, obtíže ve správném zapsání příkladu nebo čísla (záměna tvarově podobných číslic, vynechání číslice apod).
 • operační - Nejčastější, potíže při provádění matematických operací a tendence nahrazovat složitější operace jednoduššími (složitější jsou pak spojeny s vysokou chybovostí).
 • ideognostická - Porucha chápání matematických pojmů a vztahů mezi nimi (např. nerozumí významu ani procesu sčítání nebo násobení, neví ani "kolik" představuje libovolné konkrétní číslo).

Uvědomme si, že pokud ve třídě budou např. tři žáci s dyskalkulií, u každého může převládat jiný typ, a každý tudíž bude potřebovat dopomoc (i úlevy) v jiných oblastech. Současně to také znamená, že nesmí platit pravidlo "podle sebe soudím tebe".

Porucha autistického spektra

ZAMYŠLENÍ

22. 11. 2022

Pod pojmem člověk s autismem* si často představíme někoho, kdo si tzv. žije ve vlastním světě, nevyhledává žádný kontakt a nechce se s nikým kamarádit. Za autismem také často vidíme člověka, který neprojevuje náklonnost ani k vlastní mamince, natož ke komukoli jinému, a ruce ostatních používá maximálně jako "uchopovací nástroje".

Ať jsou zmíněné skutečnosti jakkoli možné (a opravdu, na každé z nich je alespoň zrnko - nebo i celá hromada - pravdy), zdaleka NEPLATÍ U VŠECH. Lidé s autismem většinou zkrátka podléhají specifikům svého postižení, která značně komplikují právě a především utváření zdravých sociálních vazeb. Mezi taková specifika patří:

 • nízká úroveň empatie
 • špatná čitelnost emocí, výrazů a gest druhých
 • nepochopení ironie a dalších "bezesmyslných" výroků
 • nepochopení sociálních pravidel
 • neadekvátní způsoby navazování kontaktu (bouchnutí apod.)
 • omezená komunikace (pokud používá slova, pak spíše "pojmy" než "věty")

Mnozí jedinci s autismem si přejí navazovat vztahy, ať už jde o ty rodinné, kamarádské nebo později i intimní. Ale může jim k tomu chybět potřebná "výbava". Včasnou intervencí společně se správným přístupem jim můžeme tuto "výbavu" postupně doplňovat. Pomozme jim na cestě k jejich tužbám a přáním!

*) Dnešní terminologie upřednostňuje zastřešující pojem PAS - porucha autistického spektra. Chtěla jsem však poukázat na jedince s těmi těžšími formami autismu, proto jsem pro tentokrát zvolila starší název.

Myslíte si, že lidé s autismem jsou zkrátka samotáři?
Myslíte si, že lidé s autismem jsou zkrátka samotáři?
Víte, co je to poloha "hnízdo"?
Víte, co je to poloha "hnízdo"?

"Hnízdo" (bazální stimulace)

ZAJÍMAVOST

15. 11. 2022

Lidé s těžkým tělesným postižením mívají narušené vnímání vlastního tělesného schématu (např. nevědí, kde přesně jim končí nohy, protože je necítí, apod.). Proto byla vytvořena poloha "hnízdo".

"Hnízdo" je jednou z nejpoužívanějších poloh v konceptu bazální stimulace (více k BS viz příspěvek z 5. dubna). Hned v první řadě musím upozornit, že BS je ucelený koncept, jehož správné používání je podmíněno absolvováním speciálního kurzu.

Polohu "hnízdo" si však můžeme nastínit v několika faktech:

 • využívá se u osob s těžkým tělesným postižením (u dětí i seniorů)
 • slouží k uvědomění si hranic vlastního těla
 • navozuje pocit jistoty a bezpečí


A jak zhruba tato poloha vypadá?

 • pomůcky ohraničují celé tělo pacienta
 • pomůcky leží u těla pevně a přesně - aby si klient připadal "jako v hnízdečku"
 • většinou se na vytvoření polohy "hnízdo" využívají dlouhé relaxační polštáře (tzv. hadi) nebo relaxační pytle, do kterých klienta položíme a zbytek těla mu náležitě podložíme


A co Vy, také by se Vám líbilo "jen tak si ležet v hnízdečku"? ;)

Když jsem ve Francii potkala znakovku...

aneb proč jsem se znakový jazyk nikdy nenaučila

PAVLA ŠVANDOVÁ (14. 11. 2022)

Pamatuji si to, jako by se to stalo včera. Byl leden roku 2014, já jsem sotva dorazila na Erasmus do francouzského města Toulouse, a jelikož jsem tehdy neměla peněz na rozdávání, až do konce měsíce jsem se nechala přes Couchsurfing (čti "zdarma") ubytovat u jednoho neznámého pána a jeho dvou spolubydlících. Ten pán se jmenoval Cive.

Cive mě bral prakticky všude tam, kam sám chodil, protože si uvědomoval, že já ve městě nikoho neznám, a že si tudíž připadám dost sama. Jedna z jeho pravidelných akcí byla také Café Langues, setkání všech lidí, kteří chtějí trénovat libovolný cizí jazyk. Na tuto akci jsem se moc těšila.

U vchodu do baru stál pán s tabulkou, kam zapisoval všechny příchozí plus jazyky, kterými hovoří. Následně každého návštěvníka poslal ke stolu, u kterého se tím kterým jazykem bavila už skupinka dříve příchozích...

Ze začátku jsem se snažila mluvit francouzsky, ale moje úroveň byla tehdy ještě velmi slabá a já jsem brzy ztrácela pozornost i motivaci. Po malé chvilce však za mnou přišel organizátor akce a představil mi dívku, o které tvrdil, že mluví česky. Byla jsem nadšená! Ta dívka (Francouzka, která mluvila česky velmi dobře) však přišla se skupinkou jiných, neslyšících lidí, a chtěla se bavit s nimi.

Slovo dalo slovo, a slova brzy nahradily znaky. Ráda jsem se učila nová gesta a výrazy, strávila jsem s nimi celý večer, zůstala jsem s neslyšícími i po odchodu mé nově nalezené "tlumočnice". Právě během večera jsem si však uvědomila to nejpodstatnější, co se znakového jazyka týče: ačkoli jde o znaky, které by mohly být na celém světě stejné, není tomu tak. Znakový jazyk se liší i od nářečí, natož pak od státu... Vše právě naučené jsem tedy v ČR už nemohla použít, což bylo silně demotivující zjištění..

A tak jsem uměla pár desítek výrazů z francouzské znakovky, znovu už jsem je nepoužila a věděla jsem, že nejdřív se musím usadit, než se znakový jazyk začnu učit znovu, od začátku. Ještě ani dnes nemám svůj finální domov. A proto se znakovku neučím. Ale těším se, že až se jednou skutečně usadím, znovu si na ni najdu čas. Protože by byla škoda opomenout něco tak lákavého, krásného a užitečného. Držte mi palce! O:)

ADHD

ZAJÍMAVOST

8. 11. 2022

Odhaduje se, že poruchu ADHD mají v Česku necelá 3 procenta obyvatel. Zhruba třetina dětí se z této poruchy do dospělosti "vyléčí", tzn. přestanou mít typické projevy. Další cca třetině se příznaky zmírní + v průběhu času změní. A poslední třetina s příznaky zůstává -> avšak ty jsou v dospělosti taktéž odlišné*.

Co ovlivňuje to, jestli ADHD "zmizí"?

 • ADHD patří mezi neurovývojové poruchy (konkrétně neurovývojové opoždění), tj. pokud mozek opožděně dozraje, ADHD se vytratí. Pokud dozraje pouze částečně, ADHD zmírní své projevy.
 • Velkou roli hraje také obeznámenost (vědomí, že mám poruchu a že tudíž v některých oblastech nemůžu dosahovat stejných výkonů jako moji vrstevníci, má na mě velký psychoterapeutický účinek) a cílená terapie (léky, speciální metody a formy práce, hledání kompenzačních mechanismů na vyrovnání se se svými slabinami). Bohužel se však nedá říct, že usilovnější práce znamená také jistojistý ústup ADHD...

*) Oproti dětskému věku, kdy se ADHD projevuje spíše hyperaktivitou a impulzivitou, je v dospělosti primární přímo porucha pozornosti, ve smyslu neschopnosti udržet myšlenky nebo dokončit započatý úkol.

Víte, že projevy ADHD do dospělosti zcela vymizí zhruba u jedné třetiny?
Víte, že projevy ADHD do dospělosti zcela vymizí zhruba u jedné třetiny?
Víte, že pro neslyšící je čeština jako cizí jazyk?
Víte, že pro neslyšící je čeština jako cizí jazyk?

Sluchové postižení

ZAJÍMAVOST

1. 11. 2022

Je to skutečně tak . Pro osoby, které jsou od narození (resp. raného věku) neslyšící, je jediným mateřským jazykem ten znakový. Všechny ostatní jazyky jsou pro ně cizí, češtinu nevyjímaje.

Mohlo by se zdát, že český (mluvený) jazyk bude mít s českým znakovým jazykem něco společného . Ale nemá. Má jiný slovosled, jinou gramatiku, jiné vlastně všechno.

Často si myslíme, že pokud chceme neslyšícímu něco sdělit, prostě mu to napíšeme na papír . Ale jelikož už samotná čeština je pro něj náročná, také porozumět napsanému může být náročné... 

Podporované zaměstnávání

INFORMACE

25. 10. 2022

PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ (dále jen PZ) není synonymem chráněné dílny. V tomto porovnání jde o další krok směrem k inkluzi.

Co přesně PZ znamená?

 • PZ je služba, o kterou požádá osoba se sníženými možnostmi vstupu na otevřený trh práce (z důvodu postižení, snížení schopností v důsledku úrazu, psychického onemocnění aj.), ale která by chtěla vykonávat běžnou pracovní pozici.
 • Agentura poskytující PZ poté kontaktuje zaměstnavatele a spolu se svým uživatelem (budoucím zaměstnancem) se domluví, jak přesně bude podpora vypadat. Domluví se i na časovém rámci poskytování služby - to může být několik měsíců po nastoupení do práce.
 • Pracovník z PZ dochází s novým zaměstnancem pravidelně do práce, podporuje ho v novém prostředí a učí ho takové samostatnosti, aby také po ukončení podpory byl zaměstnanec schopen nadále pracovat .

A k čemu je to celé dobré?

Zaměstnanec se sníženými možnostmi se dostává na otevřený trh práce, zvyšuje svoji sociální prospěšnost a ještě k tomu přirozeně rozvíjí ve svých spolupracovnících empatii a lidské chování️‍.

Víte, co znamená podporované zaměstnávání?
Víte, co znamená podporované zaměstnávání?
Víte, co je to tumultus sermonis?
Víte, co je to tumultus sermonis?

Tumultus sermonis

INFORMACE

18. 10. 2022

Tumultus sermonis (čti "tumultus sermonýs") neboli BREPTAVOST patří mezi poruchy plynulosti řeči. Jedinec mluví natolik rychle, překotně a nedostatečně artikuluje (vynechává hlásky, slabiky i celá slova), až tím dochází k narušení porozumění sdělení. Také může některé hlásky či slabiky v rámci zrychleného tempa několikrát zopakovat anebo se ve výslovnosti "zadrhnout".

Překotnost bývá kromě řeči znatelná také v chování a dalších aspektech života takového jedince - mohou se vyskytovat poruchy pozornosti, čtení, psaní a podobně.

Jde o poruchu centrální nervové soustavy, jedinec s breptavostí "nebreptá" naschvál. Svoji rozdílnost od okolí si většinou ani neuvědomuje a je nutné, aby ho na ni někdo upozornil . Silou vůle je následně schopen nežádoucí projevy v řeči potlačit (soustředí se na lepší artikulaci a celkově pomalejší, uspořádanější projev), avšak musíme počítat s tím, že taková práce ho stojí velké úsilí...

Já jsem se poprvé setkala s tumultem sermonis ve své rodině. A co vy, znáte také někoho?

Vodicí/asistenční pes

INFORMACE

11. 10. 2022

 • Psem ve službě je myšlen jakýkoli pes, který se využívá ke konkrétnímu účelu. Ve speciální pedagogice se většinou bavíme o psu vodicím (pro osoby se zrakovým postižením ) a o psu asistenčním (dopomáhá osobám s tělesným postižením ).
 • Psa, který je ve službě, nesmíte nikdy hladit. On se potřebuje plně věnovat svým úkolům, a kdybyste ho hladili (nebo na něj pokřikovali, lákali ho na pamlsek aj.), výrazně mu tím ztěžujete práci a schopnost soustředit se Jeho majitel se na něj navíc do velké míry spoléhá, a na nějaké zaváhání či ztrátu pozornosti zde zkrátka není prostor.
 • Psa ve službě poznáme podle typické žluté vestičky. Pokud ji má nasazenou, pracuje. Pokud na sobě vestičku nemá, není právě ve službě a odpočívá. V takové chvíli je možné se jeho majitele zeptat, zda si pejska můžete pohladit.️
Víte, že pes ve službě se nehladí?
Víte, že pes ve službě se nehladí?
Myslíte si, že je lepší se s postižením narodit, anebo ho "získat" až v průběhu života?
Myslíte si, že je lepší se s postižením narodit, anebo ho "získat" až v průběhu života?

Vznik postižení

NÁZOR

4. 10. 2022

Já věřím, že je snazší se s postižením už rovnou narodit (případně "získat" velice krátce po porodu), aby ho člověk přijal jako svoji samozřejmou součást.

Pro jedince, kterému přijde do života postižení až po několika odžitých letech, je přijetí nového stavu výrazně obtížnější, a to jak z hlediska psychického, tak i z toho faktického - zde bych se ráda pozastavila u skutečnosti, že člověku s nově vzniklým postižením hrozí ztráta dosavadního zaměstnání (které už třeba nemůže nadále vykonávat), znemožnění provozování např. milovaného sportu či dokonce ztráta či omezení soběstačnosti.

Nakonec je důležité zmínit, že mentální postižení je z podobných úvah zcela vyjmuto. A to čistě z toho důvodu, že pro samotného jedince nepředstavuje až tak zásadní problém ani ve věku raném, ani pozdějším. Tam je pak spíše otázkou přijetí ze strany rodiny...

Inkluze

INFORMACE (KLADY)

27. 9. 2022

Minulý týden jsme věnovali pozornost záporům inkluze, tentokrát se pojďme podívat naopak na to, co nám (resp. všem, koho se týká) tento proces přináší...

Pozitiva jsou například následující:

 • Inkluzivní přístup umožňuje danému jedinci cítit se ve společnosti výrazně lépe.
 • Jedinec pak může podávat také lepší výkony (souvisí s předchozím bodem).
 • Inkluze probouzí v lidech lidskost, ať už to zní jakkoli zvláštně...
 • Učí lidi empatii, vzájemnému respektu a úctě (souvisí s předchozím bodem).
 • Je důkazem vývoje společnosti jako takové, která se po dlouhá tisíciletí posouvala od odstraňování lidí s jakýmkoli "defektem" až k jejich postupnému přijetí.
 • Právě z pohledu společnosti umožňuje využít naplno potenciál každého jednotlivce, který tuto společnost tvoří (protože i společnost je právě tak silná jako její nejslabší článek).

Na tomto místě je ještě důležité říct, že inkluze /ve školství/ se netýká pouze různých typů postižení, ale například i jedinců s odlišnou barvou pleti, s jiným sociálním zázemím... Zkrátka čímkoli, co jim pomyslnou startovní čáru posouvá dál v porovnání s většinovou populací.

Já ve správnou inkluzi věřím. A co Vy? 

Co si myslíte o tom, co je na inkluzi ve školství dobrého?
Co si myslíte o tom, co je na inkluzi ve školství dobrého?
Co si myslíte o tom, jaké má inkluze ve školství zápory?
Co si myslíte o tom, jaké má inkluze ve školství zápory?

Inkluze

INFORMACE (ZÁPORY)

20. 9. 2022

Inkluze - jedno z aktuálně nejkontroverznějších témat českého školství. Někde funguje dobře, jinde špatně, a někde nefunguje vůbec...

Jaká jsou její základní negativa?

 • Společnost ani školy na ni nebyly - a stále spíše nejsou - dostatečně připraveny.
 • Lidé nemají rádi změny, o to méně pak změny "vynucené" (státem, legislativou apod.).
 • Může snižovat celkovou úroveň znalostí a dovedností žáků ve třídě.
 • Vyžaduje více finančních prostředků.
 • Existuje reálné riziko šikany dítěte s postižením, což mu následně rozhodně neprospívá.
 • Také může u žáka s postižením způsobovat nízké sebevědomí či různé neurotické potíže, i až depresivní stavy.

K POZITIVŮM inkluzivního vzdělávání se dostaneme zase příště, tedy přesně za týden.

Specifické poruchy učení

INFORMACE a ZAJÍMAVOST

13. 9. 2022

SPU -> specifická porucha učení.

Percepčně-motorické funkce (percepce = vnímání; motorika = pohyb) -> dílčí schopnosti jedince, které umožňují zdárně splnit zadaný úkol.

Mezi percepčně-motorické funkce řadíme:

 • zrakové vnímání
 • sluchové vnímání
 • prostorovou a pravolevou orientaci
 • hrubou a jemnou motoriku (pohyby velkých a malých svalových skupin)
 • vizuomotoriku (pohyby očí)
 • koordinaci pohybů

Dyslexie, dyskalkulie, dysgrafie a dysortografie, ale také dyspraxie, dyspinxie a dysmúzie souvisejí všechny s oslabením jedné nebo více z vyjmenovaných skupin. Příčina oslabení bohužel zatím jasná není. U jednotlivých SPU jsme však schopni určit, o jaký konkrétní deficit jde. A prací na rozvoji oslabené funkce můžeme výrazně napomoci zmírnění projevů SPU.

Příklad: Zjistíme, že jde o dyslexii na základě oslabení zraku. Pravidelným tréninkem zrakového vnímání můžeme takovou dyslexii zmírnit nebo i úplně odstranit.

ZAJÍMAVOST: U jedinců s mentálním postižením není možné SPU diagnostikovat. Projevy SPU jsou totiž považovány za přímý důsledek mentálního postižení (při kterém jsou oslabeny VŠECHNY percepčně-motorické funkce). Zároveň to tedy znamená, že jedinec s SPU nikdy nebude mít i mentální postižení.

Víte, že většina SPU souvisí s oslabením percepčně-motorických funkcí?
Víte, že většina SPU souvisí s oslabením percepčně-motorických funkcí?
Víte, proč potřebují lidé s autismem strukturu a řád?
Víte, proč potřebují lidé s autismem strukturu a řád?

Porucha autistického spektra

ZAJÍMAVOST

6. 9. 2022

Potřeba strukturalizace - téma, které po dobu mých VŠ studií zaznělo nesčetněkrát, obzvláště pak ve spojení s dětmi s autismem. Jaké důvody za touto potřebou stojí?

Já jsem zatím zjistila, že:

 • Struktura pomáhá dítěti se uklidnit - s jasně danou strukturou ví, co ho kdy čeká (např. denní režim), a také co ho určitě nečeká.
 • Struktura je důležitá pro pocit bezpečí - souvisí s předchozím bodem, jelikož bez struktury (tj. bez režimu, řádu, pravidel) se dítě podvědomě cítí v neustálém potenciálním ohrožení.
 • Struktura pomáhá v orientaci - lidé s autismem často využívají různé zrakové pomůcky (rozvrh hodin, procesuální schémata, piktogramy apod.), aby se v dílčích informacích lépe vyznali a tím si je i lépe zapamatovali. Struktura je toho nedílnou součástí.
 • Struktura je opak chaosu. A v chaosu nechce žít nikdo, navzdory skutečnosti, jaké procento lidí v něm aktuálně žije...

Duální senzorické postižení

ZAJÍMAVOST

30. 8. 2022

Dva smysly, které nefungují dostatečně. Člověk s duálním senzorickým postižením není nutně "slepý" a zároveň "hluchý", ale znamená to, že má postižení zraku a sluchu zároveň...

A jak je to s tou komunikací? V naprosté většině případů využívá tento jedinec klasickou komunikaci verbální (za předpokladu, že má dostačující zbytky sluchu, tj. sluchová vada není závažná) anebo naopak znakový jazyk či psanou formu řeči (pokud má dostatečné zbytky zraku, tj. když zrakové postižení je pouze lehké).

Existují ale také případy těžkého postižení obou smyslů, které vyžadují speciální způsoby komunikace zaměřené na další nezbytný smysl - hmat. Pro tyto účely se využívají např. systémy LORM a Tadoma, ale také taktilní znakový jazyk, prstová abeceda (daktylotika), vepisování do dlaně (daktylografika) a další.O čem jednotlivé systémy konkrétně jsou a na čem závisí jejich výběr, to si řekneme zase příště.

Víte, jak komunikují lidé s duálním senzorickým postižením?
Víte, jak komunikují lidé s duálním senzorickým postižením?
Myslíte si, že pro nadané jedince škola nepředstavuje žádný problém?
Myslíte si, že pro nadané jedince škola nepředstavuje žádný problém?

Mimořádně nadaní

ZAJÍMAVOST

23. 8. 2022

Rozhodně představuje. Tedy, může představovat... Riziko, že se nadaný jedinec bude ve výuce nudit, je celkem zřejmé, zároveň také "profláklé" a mnozí proti němu již dlouho (a efektivně) bojují . Ale co ta rizika, která nejsou tolik patrná?...

 • Přátelé - najít si mezi spolužáky své kamarády může být pro nadaného nadlidský úkol. A to kvůli oběma stranám - z jeho pohledu můžou spolužáci řešit příliš "hloupá" témata, spolužákům zase může připadat příliš odlišný či povýšený.
 • Autorita - uznávání autorit je obrovské téma, se kterým se nadaní můžou potýkat. Pokud se učitel nechová naprosto morálně či spravedlivě, nadaný ho přestane respektovat, přičemž je prakticky nemožné si tento respekt vysloužit zpět.
 • Hypersenzitivita - třída plná dětí znamená také velkou míru hluku, což může být pro nadaného velmi stresující a odpoutávat jeho pozornost od výuky.
 • Perfekcionismus - sklon vykonávat vše dokonale se projevuje také ve školním prostředí, a případný neúspěch (ale i třeba "jen průměr" namísto "perfektní") může v nadaném vyvolávat silný smutek, vztek, zklamání.
 • Odlišnost - nadaný si uvědomuje, že je jiný než ostatní, ale neví, že opravdu přemýšlí úplně jiným způsobem. Svoji odlišnost si tudíž vyčítá, přeje si být jako spolužáci, cítí se špatně a jeho sebevědomí klesá...

Nadaní jedinci přemýšlí a fungují zkrátka jinak. Není to dobře a není to špatně, ale je to jinak. Respektujme odlišnosti lidí kolem nás.

Co mě proměnilo od základů vol. 2

aneb francouzská komunita L'Arche, červen 2018

PAVLA ŠVANDOVÁ (20. 8. 2022)

L'Arche (česky Archa) je na křesťanských základech stojící komunitní bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, kde tyto osoby žijí s asistenty přímo pod jednou střechou. První Archu založil již v roce 1964 kanadský teolog Jean Vanier; dnes již najdeme po celém světě přes 150 komunit téměř ve 40 zemích světa.

Moje návštěva se týkala právě té "zakladatelské" Archy, v Trosly-Breuil. Měla jsem štěstí a setkala se také se samotným panem Vanierem... Úryvek mého soukromého deníčku, kde své první setkání popisuji, čtěte níže. ;)

Následoval odjezd na mši, kde jsem doprovázela shodou okolností zase znovu Pierra, protože jinak by musel vytahovat hůl. Nechtěl být moc daleko od vchodu, a teprve když jsme se usadili, koukám, že přímo přede mnou sedí pan Vanier. Jelikož jeho "sekretářka" mě už zná, když mě uviděla, říká hned panu Vanierovi, že mu chce někoho představit, a mně řekla, jestli můžu přijít z druhé strany...

Pan Vanier mi stisknul ruku a neuvěřitelně mile se na mě usmál. V životě, opravdu v životě jsem nezažila větší upřímnost, vřelost a zároveň skromnost, než takhle v jeho blízkosti. Ihned se ke mně začal chovat velice mile, vyptával se, jak se mám, jak se mi tam líbí, co naše Archy v ČR (tvrdil mi o dvou, ale podle mě se v tomhle trochu spletl...), a taky co studuju. Ale především ten stisk ruky, to bylo něco ohromnýho. Fakt.

Pak už stačilo jenom aby se při společné mši pan kněz rozvykládal o kvalitách a hodnotách komunity, aby ji připodobnil rodině... Protože ani v komunitě si nevybíráme své okolí (jako např. u kamarádů) a máme před sebou velký úkol i s těmi nejodlišnějšími navázat pevná a vřelá spojení... A pak to přišlo. Rozbrečela jsem se jak želva a už jsem nebyla k zastavení. Co jsem v tu chvíli úplně nejvíc ocenila, bylo, že mi jen Anne zezadu nabídla kapesník, ale jinak na to nikdo příliš nepoukazoval. (...) A když si křesťani pak přejou navzájem ten mír, i pan Vanier mi ho popřál a bylo vidět, že chápe, proč brečím... Později jsem zjistila, že zdaleka nejsem první a asi ani poslední, koho takhle dojaly emoce... Každopádně to bylo nádherný a hooodně náročný zároveň. 😊

Jedinec s tělesným postižením

ZAMYŠLENÍ

16. 8. 2022

Dnes bychom chtěli poukázat na skutečnost, která nemusí být na první pohled zcela zjevná...

Mnozí lidé, kteří používají invalidní vozík, jsou zároveň schopni se např. v domácím prostředí pohybovat po vlastních nohách. Tito lidé mívají obtíže s udržením rovnováhy, a proto si na delší nebo náročnější trasu zvolí raději bezpečnější (a rychlejší) vozík. Ale můžou ho vyměnit za oporu v jiné osobě , v okolním nábytku nebo třeba v berlích.

Trvalé upoutání na vozík pak je způsobeno těžkým poraněním míchy a s ním souvisejícími pojmy paraplegií (ochrnutí zpravidla dolních končetin ) či kvadruplegií (ochrnutí všech čtyř končetin). 

Myslíte si, že dokáže osoba na invalidním vozíku chodit?
Myslíte si, že dokáže osoba na invalidním vozíku chodit?
Víte, čemu se říká "slovní salát"?
Víte, čemu se říká "slovní salát"?

Slovní salát

INFORMACE

9. 8. 2022

Pojem vzbuzující úsměv, ale projevy jsou někdy děsivé... Jde o stav, kdy komunikace neslouží svému primárnímu záměru - výměně informací. Jedinec používá skutečná nebo i nově vytvořená slova, na poslech zní mluva normálně. Ale slova a věty dohromady nedávají smysl, nemají žádné koncové sdělení.

Ve zkratce to znamená, že s takovým jedincem si nemůžeme "jen tak povídat". Většinou nám to příliš nevadí u těch, kde už jsme na tuto skutečnost zvyklí (např. u dítěte s PAS, které se nenaučilo v pravém slova smyslu mluvit a naposlouchanou řeč reprodukuje spíše nevědomky), avšak slovní salát se může objevit také nečekaně, např. po cévní mozkové příhodě (dříve "mrtvice").A když Vám babička něco říká, ale její slova najednou nedávají žádný smysl..... No, není vůbec snadné to přijmout.

Velice podstatným faktorem navíc je, že jedinec si svého hendikepu není vědom. Je přesvědčený, že používá tatáž slova a věty, kterými se dříve normálně domluvil. Celá situace je tedy pro něj samotného možná ještě komplikovanější. 

Diagnóza

ZAMYŠLENÍ

2. 8. 2022

Otázka oficiální diagnózy je pochopitelně poněkud záludná, jelikož správná odpověď neexistuje. Vše je nutné posuzovat individuálně...Obecně jsem však vesměs toho názoru, že u znatelně těžších případů je rozhodně lepší diagnózu mít (skrze metody a formy práce, posouzení možností do budoucna, ale také kvůli finančním příspěvkům apod.), a u lehčích forem je většinou lepší ji oficiálně nemít. Protože jednak nedochází ke stigmatizaci ze strany společnosti, ale hlavně, jedinci s nějakým "lehkým" specifikem (a jejich rodiče) mívají až přílišnou tendenci schovávat za diagnózu všechno možné, omlouvat a cíleně vyčleňovat sebe (nebo své dítě) z běžného života... Své jednání považují za správné, protože sebe (nebo dítě) tím chrání. Ale když to přeženu do extrému, je podstatnější v životě obtížné úkoly a výzvy obcházet, anebo se do nich raději pustit, ačkoli třeba napoprvé nemusí hned dopadnout dobře?...

Druhý faktor pak spočívá v samotné společnosti, která zatím není připravená vnímat postižení (nebo i jakoukoli jinou poruchu / specifikum) jako něco samozřejmého. Ráda v této souvislosti uvádím příklad své mamky, která si vždy, když potřebovala podat něco z vrchní poličky ve spíži, poprosila taťku. Ten jí věc samozřejmě podal - nedivil se, proč je tak malá, nenadával, necítil ani slitování. Bral to jako naprostou samozřejmost. A když bychom tento přístup byli ochotni (a schopni) aplikovat ve všem a pro všechny, otázka diagnóz by se tím celá značně zjednodušila.

Je lepší oficiální diagnózu mít, nebo nemít?
Je lepší oficiální diagnózu mít, nebo nemít?
Víte, že Touretteův syndrom se vyskytuje až 3x častěji u mužů než u žen?
Víte, že Touretteův syndrom se vyskytuje až 3x častěji u mužů než u žen?

Touretteův syndrom

ZAJÍMAVOST

26. 7. 2022

Touretteův syndrom (čti "turetův" ; dále jen TS) je vrozené neuropsychiatrické onemocnění, které, jak možná víte, se může projevovat například i nekontrolovatelným a nadměrným užíváním vulgárních výrazů (tzv. koprolálií).

Avšak s tímto znakem se setkáme pouze u menšiny jedinců s TS. Jak poznáme ty ostatní? Projevují se u nich tiky (čti "tyky") zvukového i pohybového charakteru, jako je třeba: posmrkávání a pokašlávání, vyplazování jazyka a jiné "grimasy" obličeje, trhání hlavou, křečovité a výbušné zvuky a další...

Jedna důležitá informace na závěr: TS patří mezi diagnózy, které žádným způsobem neovlivňují intelekt. Opravdu žádným způsobem.

Porucha autistického spektra

SERIÁL

19. 7. 2022

Vřele doporučujeme australský seriál LÁSKA VE SPEKTRU (2019), reality show zaměřenou na hledání známostí a navazování vztahů mezi lidmi s poruchou autistického spektra (tzv. PAS).

Schopnost plného respektu vůči lidem s PAS je pro našince stále velmi vzdálená. A tak bychom si měli brát příklad od ostatních, kterým se to daří lépe.

PS: Až budou v ČR existovat lidé jako Jodi Rodgers, bouchnu šampaňské. Přitom jsem abstinent. O:)

Víte, jak se teď nazývají školy pro žáky s lehkým mentálním postižením?
Víte, jak se teď nazývají školy pro žáky s lehkým mentálním postižením?

Lehké mentální postižení

VZDĚLÁVÁNÍ

12. 7. 2022

Jen máloco se mění tak často jako terminologie okolo osob s různým typem postižení. Školy pro žáky s lehkým mentálním postižením (od doby, kdy se konečně začali oficiálně vzdělávat, tedy když byli zákonem "vyděleni" coby samostatná skupina) tak v průběhu let byly nazývány nejprve školy zvláštní,  poté základní školy praktické a od novely školského zákona z r. 2015 jsou to "základní školy zřízené dle paragrafu 16 odstavce 9 školského zákona". Jednoduché a praktické, že?

Tento nešikovný název má však i mnohé klady: Konečně se podařilo zařadit všechny typy postižení pod jednu společnou "hlavičku" a nechat je řídit se stejným zákonem. To umožnilo běžným školám snadno vytvářet specializované třídy a skupiny pro žáky s určitým typem postižení, a tím naplňovat dílčí cíle inkluze.

Inkluze probíhá mj. také tím, že se žáci s LMP vzdělávají podle stejného rámcového vzdělávacího programu jako jejich vrstevníci bez postižení (pouze se sníženými výstupy). Vize překrásná, provedení dobré. Dobré je za 3, že?...

Comenia Script

ZAJÍMAVOSTI a VYUŽITÍ

5. 7. 2022

COMENIA SCRIPT (dále jen CS) je typ tzv. nespojeného psacího písma. Připomíná nám písmo tiskací, ale jde opravdu o písmo psací - je přece stále psané rukou!

Lidem se často zdá, že je CS příliš inovátorský, že nerespektuje zvyklosti a formu českého psacího písma. Opak je ale pravdou, CS se inspiroval dávnou historií... Až k cyrilici ovšem opravdu nesahá :).

CS má několik výhod, kterých využívají například žáci s SPU (zejména ti s dysgrafií) nebo žáci s mentálním postižením:

 • Písmo se lze snadno a rychle naučit
 • Zůstává dobře čitelné i po dlouhodobém užívání
 • Respektuje do značné míry individuální projevy a preference
 • Jednotlivá písmena je možné mezi sebou propojovat a vytvářet tak tzv. vázané psací písmo

V porovnání s většinovým ("jednotažným") psacím písmem je výrazně lépe čitelné také pro cizince. Důkazem, že CS je velice chytrý způsob psaní, je i skutečnost, že naprostá většina Čechů opouští zvládnuté jednotažné písmo již na 2. stupni ZŠ, a nadále pokračují svým vlastním stylem nespojeného či částečně spojeného písma - to přitom bývá inspirováno písmem, které se naučili pro čtení...

Více na www.comenia-script.com.

Víte, co je to Comenia Script?
Víte, co je to Comenia Script?
Jaký je Váš názor na sexuální asistenci?
Jaký je Váš názor na sexuální asistenci?

Sexuální asistence

INFORMACE

21. 6. 2022

Osobní asistent/-ka dopomáhá klientovi v sebeobslužných činnostech, na které on sám z fyzických či jiných důvodů nestačí. U sexuální asistence je to velice podobné: klient má potřebu, na kterou nestačí. A asistentka mu pomůže. Anebo asistent pomůže jí.

Samotné praktické zkušenosti přitom předchází dosti podrobná individuální konzultace, aby asistent zjistil vše důležité.

Nemusí jít o samotný akt, mnohdy se klient spokojí s jiným způsobem stimulace. Ale musí jít o certifikovanou osobu, která tuto stimulaci provádí. V České republice má certifikát (čti "prošlo speciálním kurzem") jen několik desítek osob.

---------------------------------

Více na www.freya.live ;)

Epilepsie

ZAMYŠLENÍ

14. 6. 2022

Epilepsie, dříve česky "padoucnice". Objevit se může u kohokoli z nás. Má ji zhruba každý jeden ze sta...

A jak je to s řízením osobního automobilu? Hlavní rozhodnutí spočívá v rukou lékařů. Konkrétně neurolog individuálně posuzuje závažnost a frekvenci záchvatů, ale také např. negativní vliv užívaných léků na schopnost řízení.

Obecné pravidlo říká, že pokud je jedinec bez záchvatů alespoň 12 měsíců, může žádat o řidičský průkaz. Toto pravidlo se nevztahuje na případy, kdy k záchvatům dochází výhradně ve spánku anebo dochází pouze k takovým (extrémně lehkým), které nemají žádný vliv na kvalitu řízení. Pak epilepsie kontraindikací není. Podobně je tomu v případech, kdy se podařilo najít konkrétní příčinu záchvatů a této příčině se dá účinně a dlouhodobě vyhýbat.

Je nutné upozornit, že člověku s NOVĚ DIAGNOSTIKOVANOU epilepsií může být (a měl by být, pro bezpečnost všech) řidičský průkaz zpětně odebrán.

Přemýšleli jste někdy nad tím, jestli může člověk s epilepsií řídit auto?
Přemýšleli jste někdy nad tím, jestli může člověk s epilepsií řídit auto?
Slyšeli jste někdy o tom, co obnáší LMD, tedy lehká mozková dysfunkce?
Slyšeli jste někdy o tom, co obnáší LMD, tedy lehká mozková dysfunkce?

Lehká mozková dysfunkce

INFORMACE

7. 6. 2022

Pojem, který se neujal. Asi tak by se dalo LMD popsat. Možná se dostalo do stínu amerického ADHD, téměř nikdo ho nezná. Každopádně pojmy ADHD a LMD nejsou to samé..

Mezi základní projevy LMD patří např. specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie aj.), nepozornost, chaotičnost, hyperaktivita, poruchy chování a přehnané citové reakce.

Každodenní život jedince s LMD není jednoduchý. Za svoji chaotičnost a související důsledky je často "trestán", což zvyšuje jeho vnitřní strach z nadcházejících dnů. Chybuje pak ještě více, "trestů" přichází také více a více. Po několika letech si s ním už nikdo neví rady, protože "tresty" nepomáhají, jsou spíše kontraproduktivní.

Lidem s LMD prospěje struktura a řád, názornost a hlavně respektující přístup.

A konečně, JEDINCI S LMD NEMAJÍ SNÍŽENÝ INTELEKT. Tak se k nim pojďme podle toho chovat... 

"Hladinka"

ZAJÍMAVOST A TIP

31. 5. 2022

Někteří si svoji "hladinku" udržují pomocí přísunu alkoholu, jiní ji nosí v kapse anebo aspoň používají doma v kuchyni.

Pokud již jedinec není schopen zrakem rozeznat hladinu vody či jakékoli jiné tekutiny ve skleničce/hrnku, je pro něj indikátor hladiny (neboli "hladinka") ideálním pomocníkem. Jednoduše ji zavěsí na okraj a ve chvíli, kdy tekutina dosáhne cca 1 cm pod okraj, propojí se obvod a hladinka začne vydávat vysoký zvuk. Pak stačí jen přestat lít...

Existují i další možnosti, aby jedinec se zrakovým postižením věděl, v jaké úrovni hrnku zrovna tekutina je?

 • Někteří položí přes okraj svůj prst a jednoduše čekají, až se jim tekutina prstu dotkne. To mohou praktikovat leda u svého pití, ale nalévat takto návštěvám je krajně nevhodné. Zároveň hrozí opaření v případě horké tekutiny (káva , čaj apod.)
 • Někteří se naučí poslouchat, jak se mění zvuk lité tekutiny do hrnku nebo skleničky, a včas skončí. Avšak tato metoda není stoprocentně spolehlivá...

Oproti tomu "hladinka" je pomůcka jistá, jednoduchá a velice skladná.

Pokud už i vaši prarodiče mají horší zrak, zkuste jim hladinku pořídit. Sami uvidíte, kolik s ní sklidíte úspěchu!

Víte, co je to "hladinka"?
Víte, co je to "hladinka"?
Víte, že závažnost postižení souvisí s obdobím jeho vzniku?
Víte, že závažnost postižení souvisí s obdobím jeho vzniku?

Vznik postižení 

ZAJÍMAVOST

24. 5. 2022

Určitě jste už někdy slyšeli, že ženy by měly být opatrné zejména v prvním trimestru svého těhotenství. Kvůli sobě samým, aby o dítě nepřišly, ale také pro dítě, aby se u něj neprojevila nějaká "vada".

Toto doporučení je natolik proslulé - protože právě v prvních měsících vznikají ta nejzávažnější postižení. Projevují se syndromy neslučitelné se životem dítěte, může docházet k různým tělesným deformacím (chybějící končetina, rozštěp páteře aj.) anebo se vůbec či jen lehce vyvinou dílčí smyslové funkce (zrak, sluch).

Riziko těžkého postižení přitom klesá úměrně s postupujícími týdny - ve třetím trimestru může dojít už třeba "jen" k deformaci prstů namísto celé končetiny nebo ke vzniku lehkého mentálního postižení namísto hlubokého. Ze stejného důvodu pozorujeme u předčasně narozených dětí často projevy jako SPU, horší sluch nebo zrak (postačí brýle), slabší imunitu... Čistě proto, že tělíčko nemělo čas se plně dovyvinout.

Je jednoduché si pamatovat, že první měsíce těhotenství jsou pro dítě nejpodstatnější. Celou statistikou však může významně zahýbat samotný porod, kdy případné komplikace dávají vzniknout různě závažným typům postižení.

Některé druhy postižení navíc s obdobím vzniku nesouvisejí vůbec (např. PAS, které se objevuje až po 1. roce života dítěte).

Porucha autistického spektra

ZAJÍMAVOST

17. 5. 2022

Porucha autistického spektra (zkráceně PAS) má mnoho různých příznaků, a snížené vnímání bolesti patří mezi jeden z nich. Označili bychom ho jako "ten zajímavý".

Představte si, že by Vás bolelo pouze hluboké říznutí. Pouze silné stlačení. Pouze těžký pád. Pouze velký úraz . Vše to, co je "slabé", byste jednoduše vůbec nevnímali. Takhle nějak fungují jedinci s autismem.

Snížené vnímání bolesti znamená ale i sníženou citlivost vůči ostatním podnětům podobného typu - potřebují pevně obejmout , například pohlazení vůbec nevnímají. Vyhledávají úzké, až stísněné prostory, protože se v nich cítí příjemně. Užívají si pobyt v bazénu nebo pod zátěžovou dekou, a lépe tak vnímají hranice svého těla.

Zároveň jde o častou příčinu jejich neadekvátního chování -> "Když mně je štípnutí příjemné, budu štípat i ostatní!"

Jde o jeden z příznaků vyskytujících se velmi často, zejména u lidí s těžší formou PAS. O těch dalších si povíme zase příště.

Víte, že lidé s PAS mají snížené vnímání bolesti?
Víte, že lidé s PAS mají snížené vnímání bolesti?
Proč vlastně říkáme "člověk s postižením" namísto "postižený člověk"?
Proč vlastně říkáme "člověk s postižením" namísto "postižený člověk"?

Názvosloví

INFORMACE a ZÁŽITEK

10. 5. 2022

"Postižený člověk" (příp. postižený jedinec/žák/dítě aj.) se používalo dříve, ale v posledních letech od takového označení upouštíme. PROČ?

Jedinec s postižením je totiž v první řadě člověk, osoba, někdo s konkrétními povahovými i fyzickými rysy. Nedefinuje ho jeho postižení, ale to, jak vypadá nebo jak se chová. A to, že má k tomu nějakou "poruchu", je informace zcela podružná.

Také v ostatních odvětvích se upouští od definic před podstatnými jmény a uvádějí se spíše pojmy jako "jedinec s nadváhou", "jedinec se stařeckou demencí" apod. Pro někoho je názvosloví nepodstatný detail, ale zamyslete se nad tím, jak se asi cítí jedinec, kterého se daná charakteristika týká...

Vyzkoušejte to:

- Vnímáte nuanci mezi pojmy "hysterická matka" a "matka se sklony k hysterii"?

- Cítíte rozdíl mezi "brýlatým dítětem" a "dítětem s brýlemi"?

Co mě proměnilo od základů vol. 1

aneb pracovní stáž v Belgii, jaro 2018

PAVLA ŠVANDOVÁ (4. 5. 2022)

Centrum La Pommeraie je komplex několika chráněných bydlení založený již v r. 1972. Já jsem v jedné z těchto budov pracovala coby běžný vychovatel po dobu 3 měsíců.

Úryvek dopisu, ve kterém pracovníkům PedF MU v Brně vyjadřuji své dojmy ze stáže a popisuji některé zásadní rozdíly v přístupu ke klientům:

U nás mám pocit, že klientům nenecháváme téměř žádnou samostatnost. Respektive ano, ale pořád je někdo sleduje. Tady mají dané služby v kuchyni na každý den a když jdou mýt nádobí, všechno dělají sami - ten, kdo zvládne, naskládá do myčky; ostatní utírají a uklízejí. Když se něco rozbije, teprve v tu chvíli přijde situaci zkontrolovat (a případně zklidnit vystresované klienty) vychovatel. Další klient mezitím otírá stoly a jiný zamete nebo vyluxuje. Pokud kdokoli svoji práci odvede špatně, je mu to oznámeno při dalším jídle, ale dál se to příliš neřeší. Podobně je tomu s pomočováním či dalšími záležitostmi - když se přihodí, vychovatel řekne klientovi, že by si měl dávat větší pozor, dojde s ním do prádelny pro čisté oblečení, případně uklidí a vyčistí potřebné. Ale nevynadá mu vyloženě. A klienti si svoje nedostatky uvědomují, ale zůstávají spokojení.

Podobně je tomu s lidmi s PAS. Učí se tu pouze a jenom to, co využívají v běžném každodenním životě. Pracují podle svých možností. Nestresují se ničím navíc. Ale jsou šťastní, a to je přece to nejpodstatnější. Tímto mi například jeden vychovatel vysvětloval i důvod, proč se upustilo od nácviku činností na základě procesuálních schémat."

Mimořádně nadaní jedinci

ZAJÍMAVOST

3. 5. 2022

Otázka sama tomu napovídá - nadaní jedinci (nebo také "mimořádně nadaní" či "lidé s vysokou inteligencí") mají mnohem více specifik. Dnes se zaměříme na jejich HYPERSENZITIVITU.

Zvýšená citlivost (tj. hypersenzitivita) je něco, co se může projevovat také u jiných než nadaných lidí, ale většinová společnost ji nezná. Jde vlastně o hlubší a intenzivnější vnímání všech podnětů kolem sebe - ať už jde o prvky zrakové, sluchové nebo třeba psychické. Každý dílčí vjem hypersenzitivní jedinec nejenže vnímá, ale zároveň ho tyto vjemy vysilují, jelikož jim dává svoji pozornost. Nevěnovat jim pozornost zároveň ale nedokáže.

A když se pak jedinec s hypersenzitivitou objeví třeba na velkém festivalu, v hlučném nákupním centru nebo řeší-li nějaký vážnější problém, brzy se cítí vyčerpaný a potřebuje si ihned odpočinout. 

Fungovat s hypersenzitivitou v dnešním hektickém světě je opravdovou výzvou. Mysleme na to, že každý není jako my a že to, čeho si my nemusíme ani všimnout, může být pro druhého vysilující.

//

A že vám toto specifikum připadá podobné jako u jedinců s poruchou autistického spektra? Ano, skutečně, u vysoce inteligentních lidí je dokonce vícero podobností. O těch ostatních si povíme zase někdy příště. :)

Myslíte si, že nadaní jedinci jsou "prostě jen chytřejší"?
Myslíte si, že nadaní jedinci jsou "prostě jen chytřejší"?
Přemýšleli jste někdy nad tím, kdo se stará o "nezvladatelné" děti?
Přemýšleli jste někdy nad tím, kdo se stará o "nezvladatelné" děti?

Těžké a kombinované postižení

ORGANIZACE a ZÁŽITEK

26. 4. 2022

Kdo jsou to ty "nezvladatelné" děti?

Takové, které jsou nebezpečné nejen lidem kolem sebe, ale i sobě samým. Můžou sebe i ostatní fyzicky zraňovat, ale nedělají to schválně, nýbrž nevědomky. Často mají poruchu autistického spektra a další přidružené poruchy, čímž se vzájemná domluva a komunikace stává opravdu těžkým oříškem.

Ani náš státní systém není na takové jedince připraven. Rodiče si potřebují odpočinout, ale organizace tyto děti odmítají s vysvětlením, že představují příliš velký problém.

A proto vznikla iniciativa Děti úplňku (www.detiuplnku.cz). Sledujte je. Podporujte je. Zapojte se do jejich výzev (např. homesharing). A doufejte ve smysluplnou proměnu systému.

I "nezvladatelné" děti si zaslouží plnohodnotný život. A hlavně! To, že si od vás energii berou, ještě neznamená, že by vám ji také - v jiné formě - nedávaly zpátky. Kdo nezná, ať vyzkouší sám. Ne nadarmo se říká, že zkušenost je nepřenosná.

Sluchové postižení

ZAJÍMAVOST

12. 4. 2022

Oproti klasickému budíku je nutné nahradit zvuk jiným signálem tak, aby ho osoba neslyšící (příp. nedoslýchavá) mohla vnímat.

Na trhu je velké množství budíků, u kterých je:

 • možnost nastavení opravdu hlasitého zvuku (využitelné pouze pro osoby nedoslýchavé)
 • v příslušenství vibrační polštářek, který se položí pod běžný polštář a neslyšícímu v době buzení začne vlastně vibrovat pod hlavou
 • možnost nastavení pravidelných silných záblesků světla
 • prodloužená doba buzení až na 1 hodinu

Porucha sluchu se tedy v tomto případě nahrazuje hmatem a zrakem. Ale co se stane, pokud se v průběhu noci tvrdě spící neslyšící člověk sesune pryč z polštáře?...

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak se budí neslyšící člověk?
Přemýšleli jste někdy nad tím, jak se budí neslyšící člověk?
Slyšeli jste někdy o konceptu bazální stimulace?
Slyšeli jste někdy o konceptu bazální stimulace?

Bazální stimulace

INFORMACE a ZÁŽITEK

5. 4. 2022

Bazální stimulace je pedagogicko-ošetřovatelský koncept určený zejména (ale nejen) pro osoby s těžkým či kombinovaným postižením. 

Cílem BS je podpora vnímání, komunikace a pohybu - mnohdy na zcela základních úrovních. Dílčím cílem je přitom především aktivizace mozku.

V praxi to vypadá tak, že klientům jsou nabízeny různé smyslové podněty (vůně , povrchy, vibrační hračky, relaxační hudba, houpací křeslo...), ale podstatnou součástí BS je také například polohování, které kromě učení správnému postavení svalových skupin umožňuje klientovi pocítit hranice vlastního těla.

 Zkuste se někdy zabalit do deky úplně natěsno, no není to příjemné?

Specifické poruchy učení

ZAJÍMAVOST

29. 3. 2022

DYSPRAXIE souvisí s pohybem a jde vlastně o sníženou schopnost koordinace, která se projevuje v oblasti jemné i hrubé motoriky.

Někdy se dyspraxii říká syndrom nešikovného dítěte. Tento pojem dobře vystihuje, jaké jsou hlavní projevy - jedinec s dyspraxií bývá značně neobratný, často např. zakopává, má potíže i s drobnými úkony (zavazování tkaniček, psaní).

A ještě jedno důležité upozornění nakonec: Jelikož jde o specifickou poruchu učení, ani dyspraxie žádným způsobem neovlivňuje intelekt jedince.️ ;)

Víte, že mezi specifické poruchy učení patří také dyspraxie?
Víte, že mezi specifické poruchy učení patří také dyspraxie?
Napadlo Vás někdy, že bílá hůl nemusí nutně znamenat slepotu?
Napadlo Vás někdy, že bílá hůl nemusí nutně znamenat slepotu?

Zrakové postižení

ZAJÍMAVOST

22. 3. 2022

Ujasněme si základní pojmy:

SLEPOTA - může být praktická či úplná, projevuje se významnou ztrátou zrakových schopností.

ZRAKOVÉ POSTIŽENÍ - poškození zrakových funkcí v menší či větší míře, v různých podobách, které však není možné napravit použitím brýlí.

BÍLÁ HŮL - kompenzační pomůcka pro osoby s postižením zraku.

A teď už je Vám určitě jasné, v čem tkví ten zásadní rozdíl. "Slepota" je pouze slovo podřazené "zrakovému postižení", a "bílou hůl" tak může využívat například i osoba slabozraká.

Aspergerův syndrom

SERIÁL

15. 3. 2022

Doporučujeme: podívejte se na seriál Atypický na Netflixu. Ne každý seriál/film tak věrně vykresluje chování člověka s Aspergerovým syndromem (AS) jako právě tento.

Ale pozor! Lidé s poruchou autistického spektra, AS nevyjímaje, rozhodně nejsou jeden jako druhý. Každý má svá specifika, své zájmy, stereotypy, na kterých lpí a samozřejmě také svoji úroveň inteligence - od které se mnohé odvíjí... Rozhodně tedy neházejte všechny zajíce do jednoho pytle!

Zajímá Vás, jak se projevuje Aspergerův syndrom?
Zajímá Vás, jak se projevuje Aspergerův syndrom?
Víte, co by měl dělat asistent pedagoga?
Víte, co by měl dělat asistent pedagoga?

Inkluze ve školství

INFORMACE

8. 3. 2022

Tato otázka možná působí triviálně, ale mnohdy ani samotným AP není jasná.

Asistent pedagoga je opravdu asistentem PEDAGOGA, ne asistentem (konkrétního) žáka. V praxi to znamená, že pomáhá učiteli všude tam, kde už jeho síly nestačí - kromě všeobecně známé dopomoci pomalejším žákům může například hlídat kázeň ve třídě, kopírovat pracovní listy, kontrolovat písemné práce ‍ či vykonávat další činnosti, na které už učiteli nezbývá čas.

Ptáte se, v čem se pak práce asistenta liší od učitele? Nejzásadnější rozdíl tkví v učitelově kvalifikaci -> ten určuje (a je schopen odhadnout), co, kdy a jak se bude učit. Také nese zodpovědnost za studijní pokroky svých žáků. Je tedy vlastně manažerem vzdělávacího procesu.

Inkluze ve společnosti

ZAJÍMAVOST

1. 3. 2022

K postoji společnosti vůči osobám se zdravotním postižením významně napomáhá vlastní zkušenost jejích členů.

Dívejte se pozorně kolem sebe. Nestraňte se lidí s postižením. Bavte se s nimi, abyste je lépe poznali. Zjistěte, co všechno jim v životě chybí. Respektujte jejich odpovědi a přemýšlejte, jestli vy sami můžete něco změnit.

Budete-li mít v hlavě další dotazy, nebojte se je vyslovit nahlas.

Až 15% lidí se ZP chybí v životě podpora a vstřícnost ze strany společnosti.
Až 15% lidí se ZP chybí v životě podpora a vstřícnost ze strany společnosti.

Sluchové postižení

ZAJÍMAVOST a ZÁŽITEK

22. 2. 2022

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak NESLYŠÍCÍ POSLOUCHAJÍ PÍSNIČKY?

Také písničky se dají lidem se sluchovým postižením zpřístupnit. Mnohé světové hity jsou přeznakovány do ASL - amerického znakového jazyka.

A přestože se ASL od českého znakového jazyka (ČZJ) liší asi jako angličtina od češtiny, učení se cizímu znakovému jazyku je výrazně jednodušší. Odpadají zde totiž rozdíly ve čtení, psaní i správná výslovnost. Pro cizí znakový jazyk stačí v podstatě jen "odkoukat" pohyby rukou.

ZAŽIJTE TO: Pusťte si videoklip Happy, ale vypněte si zvuk!

https://www.youtube.com/watch?v=H3KSKS3TTbc...

Jak na vás písnička působí?


AD(H)D

ZAJÍMAVOST

15. 2. 2022

ADD (Attention Deficit Disorder - porucha pozornosti BEZ hyperaktivity) může představovat ještě větší problém než ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).

ADD se projevuje obtížemi v soustředění, které však nejsou doprovázeny aktivními pohyby. V praxi je tedy tato porucha těžce rozpoznatelná, jelikož jedinec s ADD nevyrušuje své okolí a "pouze" působí zasněně, nepřítomně.

Včasnou intervencí je možné dopady ADD zmírnit. A proto je důležité mít o této poruše alespoň přibližné povědomí.

Víte, že kromě ADHD existuje také ADD?
Víte, že kromě ADHD existuje také ADD?
Viděli jste někdy člověka s MO? Víte, jaké je jeho IQ?
Viděli jste někdy člověka s MO? Víte, jaké je jeho IQ?

Mozková obrna

ZAJÍMAVOST

8. 2. 2022

Samozřejmě, že IQ člověka s mozkovou obrnou rozhodně nelze od pohledu zjistit...

Mozková obrna postihuje jednu až čtyři končetiny, může postihovat také řeč, vzhled a další. Vzpomeňte si například na slavného fyzika Stephena Hawkinga.

Ale to, jak druhý vypadá nebo že nedokáže vyslovit třeba ani jedno slovo, nemusí mít vůbec žádný vliv na jeho inteligenci. Proto když takového jedince potkáte, chovejte se k němu přiměřeně k jeho skutečnému věku.

Jedinci mimořádně nadaní

KNIHA

1. 2. 2022

Ano, také lidé s nadáním spadají do oblasti speciální pedagogiky!

Pro základní představu o této problematice doporučujeme knížku Život s vysokou inteligencí, kterou napsala Monika Stehlíková. Tato knížka přináší stručný, a přesto obsažný souhrn všeho, co nadání v životě jedince znamená. Ukazuje jeho plusy i mínusy. Popisuje, doporučuje, upozorňuje. Ohlíží se na děti i dospělé.

A existuje dokonce i audiokniha! Tím se knížka stává dostupnou také pro ty, kteří z jakéhokoli důvodu upřednostňují mluvené slovo před čtením...

Chcete zjistit, co všechno nadání obnáší?
Chcete zjistit, co všechno nadání obnáší?