Narušená komunikační schopnost

K narušení komunikační schopnosti může dojít ve čtyřech základních jazykových rovinách:

  • fonologicko-fonetické (souvisí s rozlišováním a výslovností hlásek)
  • lexikálně-sémantické (porozumění významu sdělení)
  • morfologicko-syntaktické (skloňování a časování, vytváření vět)
  • pragmatické (využití řeči v sociálním kontextu)

Může být přitom narušena jedna i vícero rovin současně. Různé roviny souvisejí s různými příčinami, ale potažmo také s věkem postižených jedinců. Například opožděný vývoj řeči se pravděpodobně projeví ve všech rovinách a u malého dítěte. Ale dezorganizovaný slovní projev (tzv. slovní salát), který bývá důsledkem mozkové příhody, se projeví pouze v rovinách morfologicko-syntaktické a pragmatické, a pravděpodobně u jedinců starších.

Zajímavým typem NKS je ale například i mutismus, což je psychikou způsobené oněmění buď celkové, nebo vázané na konkrétní prostředí či situace (často následkem nějakého traumatu). NKS se obecně vyznačuje zejména sociální diskriminací (tj. nepochopením ze strany společnosti), jelikož jen málokdo má tolik trpělivosti a pochopení, kolik by jedinci s NKS potřebovali. Přitom intelekt narušen není a takový jedinec si svoje nevýhody sám dobře uvědomuje...