Kombinované postižení

Downův syndrom patří mezi nejznámější typy kombinovaného postižení.
Downův syndrom patří mezi nejznámější typy kombinovaného postižení.

Kombinované postižení (nebo také souběžné postižení více vadami) je asi nejrůznorodější oblastí celé speciální pedagogiky. Charakterizují ho dvě a více různých typů postižení projevující se současně. Zahrnujeme sem různé vývojové vady (Downův syndrom, Edwardsův syndrom aj.), ale také např. jedince s mentálním a zároveň zrakovým postižením, se zrakovým a zároveň sluchovým postižením, anebo třeba s mentálním a zrakovým postižením, s narušenou komunikační schopností (tj. s vadou řeči) a ještě k tomu i s poruchou autistického spektra (PAS).

V některých případech spolu jednotlivá dílčí postižení nesouvisejí, ale většinou jde o soubor příznaků týkajících se nějaké jedné "poruchy" (jako např. u mozkové obrny, která je sama o sobě fyzického charakteru, ale jejímž doprovodným příznakem bývá často i porucha zraku, řeči nebo intelektu).


Jaký je rozdíl mezi kombinovaným postižením a tzv. těžkým postižením?


U jedinců, kteří mají těžké až hluboké mentální postižení, výrazně zhoršenou motoriku (zejména osoby "ležící", trvale upoutané na invalidní vozík) a většinou i další vážné postižení, pak hovoříme jako o skupině jedinců s těžkým postižením. Dalo by se tedy říct, že těžké postižení je významnou podskupinou souběžného postižení více vadami. Doprovodným příznakem těžkého postižení často bývá epilepsie..


Jak a proč souběžné postižení více vadami vlastně vzniká?

V principu se jedná o podobné důvody jako u všech typů postižení:

  • Příčiny prenatální (před porodem - nejčastěji způsobené nezodpovědným chováním matky v průběhu těhotenství)
  • Příčiny perinatální (během porodu - přidušení plodu pupeční šňůrou, nedostatečně opatrná manipulace s novorozencem ze strany doktorů aj.)
  • Příčiny postnatální (jelikož mozek se vyvíjí ještě roky po narození, kombinované postižení může být způsobeno úrazem hlavy, špatnou výživou nebo i vážným onemocněním).
Osoby s kombinovaným postižením často potřebují motorizovaný invalidní vozík - pokud tedy mají intelekt v pořádku.
Osoby s kombinovaným postižením často potřebují motorizovaný invalidní vozík - pokud tedy mají intelekt v pořádku.

V případě kombinovaného postižení existuje jedno nepsané pravidlo, že závažnější postižení většinou vznikají v prvních měsících těhotenství. Naopak např. v případě předčasného porodu (tj. pozdější měsíce těhotenství) bude většinou postižení spíše lehké až středně těžké.


Jak se kombinované postižení projevuje?

Kinetický písek je oblíbená pomůcka pro hraní mnohých dětí s kombinovaným postižením.
Kinetický písek je oblíbená pomůcka pro hraní mnohých dětí s kombinovaným postižením.

Jak jsem uvedla již v úvodu, jde o velmi rozmanitou skupinu osob. Je tedy velmi těžké zobecnit, jak a v čem se bude souběžné postižení více vadami projevovat. Pochopitelně bude velký rozdíl mezi takovým jedincem, který jen leží, a není sám schopen vyslovit ani jedinou hlásku, a takovým, který má lehké mentální postižení a k tomu třeba jen vadu řeči.

Důležitým souvisejícím pojmem, a vlastně i hlavním důvodem, proč skupinu jedinců s kombinovaným postižením vlastně vydělujeme zvlášť, je tzv. synergický efekt. Jde o (vždy přítomný) případ, kdy se jednotlivá postižení k sobě nepřičítají, ale jakoby násobí mezi sebou.

Nejlépe pochopíme synergický efekt na libovolném příkladu. Víme například, že u zrakového postižení bývá "nahrazujícím" smyslem sluch, a u sluchového postižení zase zrak. Ale mohli bychom osobě hluchoslepé (tj. s duálním senzorickým postižením, což je postižení kombinované) informace předávat pomocí sluchu nebo zraku? Konkrétně v tomto případě se uchylujeme k dalšímu náhradnímu smyslu - hmatu. Ale práce s touto osobou bude výrazně obtížnější, než kdyby měla jen jeden typ postižení. A také přijímání informací z okolního světa bude výrazně omezeno samotným charakterem duálního postižení.

Jak vypadá život jedince s kombinovaným postižením?

Souběžné postižení více vadami většinou detekují buď genetické testy v těhotenství (vrozené syndromy), porodník (komplikace při porodu) anebo pediatr (ne-běžný vývoj). U této skupiny prakticky nedochází k "přehlédnutí", což pro rodiče dětí s kombinovaným postižením představuje nejen určitou úlevu, ale také příležitost začít s vhodnou intervencí co nejdříve.


Pracovnice rané péče zapůjčují pomůcky i přímo do rodin.
Pracovnice rané péče zapůjčují pomůcky i přímo do rodin.

Rané dětství

Rodičům je ihned nabídnuta spolupráce se střediskem rané péče. Sociální pracovnice pak za rodinou jezdí domů, radí, jak se k dítěti chovat a jak ho rozvíjet, zapůjčují vhodné pomůcky a celkově fungují jako první orgán, který je tu skutečně pro rodinu - a to až do 7 let věku dítěte. Kromě rané péče pak v závislosti na typu postižení mohou v rodině intervenovat také další odborníci - fyzioterapeuti, neurologové, psychiatři... Avšak tito lidé většinou nejezdí do domácího prostředí, spíše rodina navštěvuje jejich pracoviště.

Děti s kombinovaným postižením vyžadují speciální přístup.
Děti s kombinovaným postižením vyžadují speciální přístup.

Období školní docházky

Vhodným typem mateřské i základní školy bývají pro děti s kombinovaným postižením školy speciální, které jsou na povahu postižení lépe připraveny nejen materiálně, ale také personálně - speciální pedagogové znají metody práce se žáky, kteří se (většinou) opravdu nemůžou učit hlavně číst nebo počítat. U výuky žáků se souběžným postižením více vadami pak využíváme celou řadu terapií, názorné vyučování i činnostní učení, ale v první řadě dbáme o klidné a bezpečné prostředí pro dítě/žáka. Druhou variantou vzdělávání zůstává výuka v běžné, tzv. spádové škole. Ať tak či tak, od 3 let mohou rodiče nechat zapsat své dítě do specializovaného speciálně pedagogického centra (SPC), které nadále funguje jako poradní orgán pro rodiče i učitele, a zároveň s ním jsou rodiče i škola v úzkém, pravidelném kontaktu.

V dospělosti

Po školní docházce, která je většinou v praxi prodloužena až do věku 26 let, nastávají prakticky dvě možnosti budoucnosti: buď zůstane jedinec s kombinovaným postižením v domácím prostředí v péči rodičů, anebo se dostane do stacionáře, který může fungovat na bázi denní, týdenní nebo celoroční (tzv. domov pro osoby se zdravotním postižením - DOZP). Některé DOZP nabízejí omezenému počtu svých klientů také možnost dožití, což představuje velkou naději zejména pro starší rodiče, kteří se obávají o budoucnost svého dítěte po jejich odchodu.

A jak je to s pracovním zařazením?

U jedinců se souběžným postižením více vadami se většinou nepředpokládá zapojení do otevřeného trhu práce. Pokud to úroveň jejich motoriky i další specifika dovolují, může jim být nabídnuta práce v tzv. chráněné dílně (kde více než 60 % zaměstnanců má nějaký typ zdravotního postižení), anebo vytvořeno chráněné pracovní místo speciálně jim na míru - v "běžném" provozu. V tomto ohledu opravdu záleží na konkrétním případu, jeho možnostech a dovednostech.