Poruchy pozornosti

( ADHD, ADD )

Poruchy pozornosti (ADD a ADHD) jsou neurovývojové poruchy, které ovlivňují tři hlavní oblasti: pozornost, impulzivita a hyperaktivita.

Některé novodobé poznatky začleňují ADD pod ADHD, protože při něm "pouze" chybí hyperaktivní složka. Avšak pro naše účely ponecháme tyto dvě skupiny oddělené – zejména proto, že se v lecčems projevují velmi odlišně.

Poruchy pozornosti se dostávají stále více do obecného povědomí, a to mimo jiné i díky zlepšující se diagnostice. Dříve byl jedinec s ADD považován za hloupého "lenocha" a ten s ADHD zase za "nezvladatelné" nebo "rozmazlené" dítě.

Poruchy pozornosti souvisejí s opožděným vývojem určité části mozku.
Poruchy pozornosti souvisejí s opožděným vývojem určité části mozku.

Ale jakmile se zjistilo, že porucha pozornosti nemá žádnou souvislost s úrovní intelektu, a definování jedince jako "hloupého" ho může negativně a přitom zcela zbytečně ovlivnit na celý život, věci se daly do pohybu a porucha pozornosti se začala aktivně řešit.

Dnes již máme k dispozici velké množství nejen různých výzkumů a testů, ale také vhodných a efektivních způsobů práce využitelných právě u jedinců s ADD nebo ADHD. Lepší povědomí je nejen u odborníků, ale také u široké veřejnosti.

Co je příčinou vzniku poruchy pozornosti?

Není jasné, jaké jsou konkrétní příčiny vzniku poruch pozornosti (ADHD i ADD). Dá se však odhadovat, že jde o kombinaci faktorů genetických, biologických a faktorů prostředí.

 • Porucha pozornosti může mít dědičný základ a lidé s ADHD mají vyšší pravděpodobnost, že také jejich děti budou mít tuto poruchu.
 • V biologické oblasti se zjistilo, že poruchy pozornosti mohou souviset s nerovnováhou některých látek v mozku, které jsou zodpovědné za regulaci pozornosti, paměti, učení a také emočního chování.
 • Mezi rizikové faktory prostředí patří nedostatek spánku, nevyvážená strava, ale také nedostatečná fyzická aktivita nebo stres.

Přesné a konkrétní příčiny vzniku poruch pozornosti však zatím neexistují. Studiu této oblasti se věnuje celá řada odborníků a vědců z celého světa.


Jak se porucha pozornosti projevuje?

Projevy poruchy pozornosti je v první řadě důležité rozdělit do dvou hlavních podskupin, a to podle toho, jestli je porucha koncentrace spojená s hyperaktivitou, nebo ne:

 • ADHD

Porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) je většinou viditelná na první pohled. Problémy se vyskytují nejen v pozornosti a v hyperaktivitě, ale také v impulzivitě.

Jak takový jedinec vypadá? Dítě většinou pobíhá po místnosti, těká očima od jednoho podnětu k druhému, brzy ztrácí schopnost soustředit se na zadanou práci, jakýkoli nový zvuk nebo i světlo ihned upoutá jeho pozornost. Také dospělý jedinec s ADHD bývá roztěkaný v myšlení, nezvládne být chvíli v klidu, jednání a chování může být překotné až chaotické.

Většinou mají jedinci s ADHD potíže s organizováním svého času a plánováním úkolů. Také mohou mít tendenci jednat impulzivně, aniž by předem promýšleli následky svého chování. Mezi další časté projevy patří hlasité vyjadřování nebo vyrušování lidí ve svém okolí.

V neposlední řadě může být negativně ovlivněn také proces učení, jelikož bývá narušena schopnost krátkodobé paměti. Avšak je-li pro jedince nově přijímaná informace dostatečně zajímavá, udrží u ní svoji pozornost a pravděpodobně si ji bez problému zapamatuje.

Výše zmíněný popis odpovídá jedinci s těžkou poruchou, avšak ADHD je nezřídka diagnostikováno také u dětí (a dospělých), u kterých projevy nejsou natolik výrazné anebo některé zcela chybí. Diagnózu ADHD stanoví psycholog, psychiatr nebo neurolog.

 • ADD

Porucha ADD se častěji vyskytuje u dívek, ADHD naopak spíše u chlapců.
Porucha ADD se častěji vyskytuje u dívek, ADHD naopak spíše u chlapců.

Porucha pozornosti bez hyperaktivity (Attention Deficit Disorder) je hůře rozpoznatelná, protože její přímé projevy nevyrušují okolí. Týkají se pouze konkrétního jedince, který rychle ztrácí pozornost od činnosti, kterou vykonává - tedy pokud ho nezajímá.

Potíže u dětí s ADD nastávají zejména ve školním prostředí, jelikož takové dítě se špatně soustředí na většinu dílčích vykonávaných činností – čtení, poslech, ale také na plnění různých úkolů. Zároveň má sníženou schopnost organizovat svůj čas, což často vede k (i velmi výraznému) zpoždění v dokončení práce, nebo k jejímu úplnému zapomenutí. S těmito faktory souvisí také snížená produktivita, která může negativně ovlivňovat sebehodnocení daného jedince.

Ve škole mohou být všechny tyto projevy chybně pochopeny jako lenost či nechuť k práci, avšak ve skutečnosti je na vině fungování mozku. Také ADD diagnostikuje psycholog, psychiatr nebo neurolog.

Chtěla bych zdůraznit, že porucha pozornosti s hyperaktivitou i bez ní v žádném směru nesouvisí s úrovní intelektu. Podle některých studií dokonce mají lidé s ADHD a ADD v průměru vyšší IQ než lidé bez těchto poruch.


Co je nejlepší dělat?

Chcete-li zmírnit příznaky Vaší poruchy pozornosti (nebo Vašich dětí), je vhodné se zaměřit na následující oblasti:

 • Koncentrace pozornosti: Dávejte si jednoduché úkoly, u kterých svoji pozornost udržíte co nejdéle. Cílený trénink pomáhá.
 • Organizace a plánování: Používejte rozvrh hodin, kalendář, diář, nákupní seznamy, případně i vizualizovanou strukturu dne nebo dílčích úkolů. Vizuální podklad napomáhá koncentraci pozornosti tím "správným" směrem.
 • Režim dne: Důležité je udržovat pravidelný denní režim, s dostatkem spánku a s vyváženou stravou.
 • Relaxace: Kromě práce a povinností si plánujte také chvíle odpočinku, při kterých si mozek odpočine a načerpá novou sílu. Vhodné jsou různé formy meditace, jóga, hluboké dýchání.
 • Koníčky: Pro jedince s poruchou pozornosti je dobrou zájmovou aktivitou například hudba (hra na hudební nástroj nebo zpěv), pro jedince s hyperaktivitou je pak také nezbytné vybíjet svoji energii při libovolném sportu.
 • Vyhledání podpory: Ať už svoji podporu budete mít v rodině, v přátelích nebo třeba v online komunitě, využívejte ji. Sdílení a pochopení napomáhá zdravému sebevědomí. Současně zabraňuje pocitům úzkosti.
 • Odborná pomoc: Využijte neurologa nebo psychiatra pro stanovení diagnózy. Psychiatr Vám také může doporučit vhodnou medikaci. Speciální pedagog Vás naučí fungovat v běžné společnosti s co nejmenšími obtížemi.
Nedílnou součástí života jedince s AD(H)D by měla být také pravidelná relaxace.
Nedílnou součástí života jedince s AD(H)D by měla být také pravidelná relaxace.

Jak vypadá život jedince s poruchou pozornosti?

Rané dětství

ADHD

U dětí s poruchou pozornosti se objevují obtíže s čímkoli, co vyžaduje vyšší míru soustředění. U svých aktivit dlouho nevydrží, odbíhají od jedné ke druhé, ale zároveň jsou většinou schopny udržet pozornost u specifických činností, které je zajímají.

Hraní počítačových her poruchu pozornosti zpravidla nejenže neléčí, ale ještě prohlubuje.
Hraní počítačových her poruchu pozornosti zpravidla nejenže neléčí, ale ještě prohlubuje.

Oblíbenou kratochvílí bývají pro děti s poruchou pozornosti počítačové hry, které ale vzhledem ke svému provedení většinou nejsou pro takové děti vhodné, a naopak mohou poruchu pozornosti ještě prohlubovat.

Děti s ADHD bývají také od malička velmi aktivní a impulzivní. Mohou dělat věci bez přemýšlení o jejich důsledcích. S tímto souvisí také jejich míra frustrační tolerance, která bývá snížená (brzy se rozčílí, takzvaně "vybouchnou").

Mívají zhoršenou schopnost organizace a plánování svého času, což také znamená, že jen stěží samovolně splní úkoly, které jim byly zadány. Tuto schopnost se potřebují teprve naučit.

ADD

Děti s poruchou pozornosti bez hyperaktivity se v některých směrech projevují podobně jako děti s hyperaktivitou. Nechají se velmi snadno rozptýlit, brzy ztrácejí motivaci u činností, které je nebaví, a naopak dokážou vydržet u aktivit zajímavých.

Také u dětí s ADD se projevuje zhoršená schopnost efektivně plánovat a organizovat svůj čas. S tímto mohou pomoci různé vizuální návody, piktogramy, rozvrhy na lednici a podobně.

Děti s ADD se většinou také obtížně rozhodují ohledně lehčích i těžších záležitostí, a také nutnost promyslet některé věci "do detailů" pro ně může být extrémně náročná.

Porucha ADD se nediagnostikuje před odchodem do základní školy – v období raného dětství je také velmi obtížně zjistitelná.


Období školní docházky

ADHD

ADHD se většinou diagnostikuje ve věku kolem 7-8 let. Dítě není schopné ani ochotné vydržet v lavici, pobíhá všude okolo, vyruší ho každý detail. Také vykřikuje dříve, než učitel vůbec položí otázku, a celkově se "hrne" do všemožných úkolů.

Na diagnostiku dítě posílají rodiče, většinou na doporučení učitele, do pedagogicko-psychologické poradny (PPP). Pokud poradna poruchu potvrdí, napíše také krátkou zprávu pro rodiče a doporučení pro školu, jak by měla s tímto dítětem pracovat.

Při správné organizaci času i práce je žák s ADHD schopný pokračovat v učení stejným tempem jako jeho vrstevníci. Někdy se potřebuje proběhnout nebo třeba roznést sešity svým spolužákům, ale jinak se učí spolu s ostatními.

Vizuální podpora a strukturalizace je vhodná nejen pro děti s AD(H)D.
Vizuální podpora a strukturalizace je vhodná nejen pro děti s AD(H)D.

Samozřejmě, že tendence k hyperaktivitě a impulzivitě sama od sebe nevymizí, je potřeba s ní neustále pracovat a také pracovat s kolektivem třídy, aby mezi sebe "trošku jiného" spolužáka bez potíží zapojil.

Pokud jsou děti s ADHD hodnoceni za své chování a špatné výkony (způsobené nedostatečnou koncentrací pozornosti na zadané činnosti), hrozí u nich riziko nízkého sebevědomí, které si pak většinou nesou s sebou po celé cestě za vzděláním. Je důležité v tomto ohledu najít a využívat vhodné metody práce, které nebudou hodnotit schopnost pozornosti, ale schopnost intelektu.

ADD

Také ADD se obvykle diagnostikuje až po začátku školní docházky, protože v dřívějším věku bývají projevy nedostatečně průkazné. ADD se vyznačuje potížemi v soustředění, které však nedoprovází žádný "na první pohled viditelný" projev.

Obtíže s pozorností jsou obvykle spojené se zhoršenou organizací vlastního času, s čímž zase souvisí zapomínání. Pokud je dítě za svoji poruchu trestáno, brzy ztrácí zájem o učení i motivaci snažit se.

Je proto důležité, aby pedagog zvolil vhodné metody a formy práce s takovým dítětem, a aby se nenechal zmást domněnkami, že je dítě jen "líné" a že kdyby chtělo, mohlo by mít mnohem lepší výsledky.

Mezi další přímé projevy ADD můžeme řadit obtíže se čtením a psaním, jelikož pro obě tyto činnosti je nutné vynaložit značné úsilí a kapacitu, kterou však dítě s poruchou pozornosti nemá.


U dětí s ADD i ADHD se nezřídka vyskytují také různé specifické poruchy učení (SPU). Pokud se projevuje vícero druhů SPU spolu s nepozorností a chaotičností, mluvíme o tzv. lehké mozkové dysfunkci – LMD.


V dospělosti

V průběhu dětství a dospívání prochází porucha pozornosti (ADD i ADHD) určitým svým "vývojem", a může se do dospělosti dostat ve výrazně změněné podobě. U některých jedinců mohou projevy prakticky vymizet (uvádí se zhruba 1/3 případů), avšak většinou dojde spíše k přesunutí potíží tzv. z jedné strany na druhou.

Namísto hyperaktivity se do popředí obvykle dostává chaotičnost a špatná organizace času, ale také mohou gradovat obtíže v mezilidských vztazích či v regulaci svých vlastních emocí. Všechny tyto projevy mají za následek obtíže v životě osobním i pracovním.

Mnozí dospělí s AD(H)D se však naučí své problémy efektivně řešit, obcházet nebo v nejlepším případě i předcházet jejich výskytu. Většinou jsou tyto techniky výsledkem dlouholetého snažení a práce, zkoušení a hledání optimálního způsobu.

V každém případě se může jedinec s poruchou pozornosti relativně snadno zapojit do života většinové společnosti, což potom zpětně napomáhá jeho přirozeně zdravému sebevědomí. Pokud však obtíže přetrvávají ve zvýšené míře anebo pokud takového jedince obklopuje nerespektující prostředí, existuje u něj reálné riziko vzniku úzkostných poruch či deprese.

Pro zmírnění dopadů poruchy pozornosti je vhodné využívat různé poznámky a seznamy.
Pro zmírnění dopadů poruchy pozornosti je vhodné využívat různé poznámky a seznamy.

Máte obavy, zda Vaše dítě netrpí poruchou pozornosti?

Nechte si udělat nezávaznou diagnostiku! Bez nálepkování, bez oficiálního výstupu, ale od opravdového odborníka. Jediným výsledkem bude dokument pro Vás, který potvrdí (nebo vyvrátí) Vaše obavy a zároveň nabídne vhodné metody práce konkrétně pro Vaše dítě.


Zjistěte, jak se cítí jedinec s ADHD!

Podívejte se na krátký český dokument Nepozorní:

https://www.youtube.com/watch?v=Wi_4Cg34RbA 


anebo si poslechněte výpovědi anglicky mluvících žáků s touto poruchou:

https://www.youtube.com/watch?v=lTMLzXzgB_s