Lehká mozková dysfunkce

Původem český pojem, který se však ve společnosti příliš neuchytil, je tzv. lehká mozková dysfunkce (LMD; někdy se uvádí také pojem lehká dětská encefalopatie – LDE). Jde o určitý souhrn příznaků, které jsou vzájemně propojené a které mají společnou příčinu: vývojové abnormality v mozku.

Tyto abnormality mohou nastat v období před porodem (např. infekce nebo špatná životospráva matky), během porodu (chvilkový nedostatek kyslíku) nebo brzy po porodu (infekce, úrazy hlavy apod.).

Jak se LMD projevuje?

Jedinci s LMD zažívají úspěch jen málokdy, což většinou vede k jejich nízkému sebevědomí.
Jedinci s LMD zažívají úspěch jen málokdy, což většinou vede k jejich nízkému sebevědomí.

Lehkou mozkovou dysfunkci charakterizuje přítomnost vícero nebo dokonce všech specifických poruch učení zároveň (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie aj.). Také se nezřídka vyskytuje porucha pozornosti či paměti, porucha chování nebo narušená komunikační schopnost (tj. vada řeči). Narušené bývá také zpracování informací a může být zhoršená i koordinace pohybů.

Tato porucha se projevuje téměř ve všech aspektech každodenního života: jedinec s LMD bývá často zmatený, nepořádný, neustále něco hledá a nic mu není pořádně jasné. Vizualizace důležitých údajů (např. režim dne) může částečně pomoct, avšak někdy je porucha natolik silná, že její projevy není možné dostatečně kompenzovat. Výsledkem je pak "roztěkanost", z toho plynoucí špatné známky ve škole a následně i nízké sebevědomí.

LMD se může u jednotlivých osob projevovat v různé míře i v různých příznacích (nemusí mít každý všechny příznaky). Jedinec s LMD může například působit i "nevyzrále" v porovnání s vrstevníky.


Existuje u LMD riziko chybné diagnostiky?

Někteří odborníci zaměňují tuto poruchu s ADHD, jelikož příznaky těchto dvou diagnóz se do určité míry vzájemně překrývají. Také bychom mohli říct, že je dnes ADHD výrazně více "na výsluní". Přesto je lehká mozková dysfunkce odlišná od poruchy pozornosti s hyperaktivitou.

Do jisté míry by LMD mohla být zaměnitelná také s mozkovou obrnou (MO). Příčiny i projevy těchto dvou poruch jsou odlišné, nicméně určitá podobnost ve vnějším chování je nepopiratelná – jedinec s mozkovou obrnou jako by měl podobné, ale závažnější projevy než jedinec s LMD.


Jak se lehká mozková dysfunkce léčí?

Je důležité, aby se jedinec s LMD naučil vizualizovat své úkoly a strukturovat práci.
Je důležité, aby se jedinec s LMD naučil vizualizovat své úkoly a strukturovat práci.

Mezi účinné a využívané metody práce s LMD patří farmakoterapie, psychoterapie a speciálně pedagogické přístupy. Všechny zmíněné metody vycházejí z individuálních potřeb daného jedince, jsou mu vytvořeny "na míru" a pokud náhodou nejsou či přestanou být účinné, dochází k přehodnocení celé situace a následné změně metod, terapií či léčiv.